บริการต่างๆ

1.) รับฝากและดูแลเอกสาร

แบบกล่องเอกสาร

บริษัท มีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บกล่องเอกสารด้วย เทคโนโลยี QR Code system ที่สามารถเก็บข้อมูลและรายการในกล่องเอกสารที่ทางเรารับจัดเก็บ และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งการจัดเก็บ และติดตามสถานะของกล่องได้ทุกขั้นตอนในการเก็บรักษาทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบรองรับการตรวจสอบจากลูกค้าผ่าน web application ในการตรวจค้นหากล่องเอกสารโดยตรงจากลูกค้าเอง ทำให้ลูกค้าสามารถ ดำเนินการตรวจสอบและค้นหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จาก หมายเลขกล่อง หรือ ข้อความที่ระบุชื่อกล่องหรือ บันทึกช่วยจำในกล่องนั้นๆซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายและลดความผิดพลาดในการร้องขอข้อมูลจากเรา ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาและจัดส่ง

แบบแฟ้มเอกสาร

บริษัท มีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บแฟ้มเอกสารด้วย เทคโนโลยี QR Code system ที่สามารถเก็บข้อมูลและรายแฟ้มได้มาก และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งการจัดเก็บ และติดตามสถานะของแฟ้มเอกสารได้ทุกขั้นตอนในการเก็บรักษาทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง

ซึ่งระบบ QR Code เป็นระบบที่มาทดแทนBarcode ที่บันทึกข้อมูลได้จำกัด ทำให้ระบบการเก็บเอกสารรายแฟ้มทำได้ไม่ดี โดยหลังจากทางบริษัทนำระบบ QR Code มาใช้แก้ปัญหาทำให้เกิดความถูกต้องและเป็นที่พอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานระบบคลังเอกสารของเราเพื่อตอบสนองลูกค้า

แบบบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ

บริษัท มีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บ บรรจุภัณฑ์แบบต่างตามที่ลูกค้ามี ทั้งรูปแบบการจัดเก็บบนชั้นวาง หรือ ต้องจัดเก็บบน พื้น พาเลท ตามสภาพการจัดเก็บที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เอกสาร test report ในงานทดสอบที่ต้องเก็บและตรวจสอบกลับในกรณีต่างๆซึ่งทางลูกค้าจะเป็นผู้ดูแล โดยทางเราจะอำนวยความสะดวกในการกำหนดตำแหน่งและพื้นพี่เพื่อการจัดวาง และดูแลในเรื่องความปลอดภัย

2.) บริการเหมาพื้นที่ชั้นวาง เพื่อจัดเก็บตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท มีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บ แบบเหมาชั้นหรือแบ่งชั้นเพื่อการจัดเก็บ โดยบริการนี้เป็นการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าแบบรายบุคคลหรือรายครอบครัวที่ไม่มีทีเก็บของภายในบ้านที่เหมาะสมโดยทางเราจะเป็นผู้จัดเก็บและดูแลพร้อมส่งมอบหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งลูกค้าสามารถ ติดต่อผ่าน web applicationดูสภาพตำแหน่งการจัดเก็บได้ตลอดเวลา ซึ่งงานบริการส่วนนี้จะจำแนกตามกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการและการดูแล

3.) บริการเก็บเอกสารโดยการสแกน ในรูปแบบ File (JPEG, PDF)

บริษัทให้บริการสแกน เอกสารที่รับมาและจัดเก็บในรูป data file บันทึกลง server เพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้วยตัวลูกค้าเอง โดยทางลูกค้าเพียงขอเช่าพื้นที่จัดเก็บในรูป data file ทางเราจะดำเนินการสำรองพื้นที่และจัดการ scan ตามคำร้องขอจัดเก็บ ซึ่งผู้เข้าถึงข้อมูลจะต้องมี Passwordและมีการบันทึกบุคคลที่เข้าใช้ข้อมูลนั้น

4.) บริการอื่นๆ

บริการจัดหากล่องเอกสาร

บริษัทมีกล่องเอกสาร มาตรฐาน พร้อมบรรจุ แฟ้มเอกสารและ อื่นๆ ตามความต้องการพร้อม QR CODE TRACKING

บริการบรรจุเอกสาร

บริษัทให้บริการบรรจุเอกสารนอกสถานที่ตามลูกค้าร้องขอพร้อมทั้งทำรายการบันทึกจัดเก็บข้อมูลรายงาน จดบันทึกข้อมูลพร้อมติดตั้ง แผ่น QR Code ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์

ซึ่งระบบ QR Code เป็นระบบที่มาทดแทนBarcode ที่บันทึกข้อมูลได้จำกัด ทำให้ระบบการเก็บเอกสารรายแฟ้มทำได้ไม่ดี โดยหลังจากทางบริษัทนำระบบ QR Code มาใช้แก้ปัญหาทำให้เกิดความถูกต้องและเป็นที่พอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานระบบคลังเอกสารของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริการค้นหาเอกสาร

บริษัทมีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บกล่องเอกสารด้วย เทคโนโลยี QR Code system ที่สามารถเก็บข้อมูลและรายการในกล่องเอกสารที่ทางเรารับจัดเก็บ และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งการจัดเก็บ และติดตามสถานะของกล่องได้ทุกขั้นตอนในการเก็บรักษา จึงทำให้เราสามารถค้นหาได้ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ

บริการนำส่ง

บริษัทมีบริการนำส่งกล่องเอกสารยังลูกค้าเพื่อการตรวจสอบ โดยทีมงานของบริษัททำให้สามารถมั่นใจว่าลูกค้าจะได้เอกสารตามเวลาและถูกต้อง โดยพนักงานที่จัดส่งจะมีระบบติดตามการส่งมอบถึงลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถตรวจสอบติดตามผ่าน WEB Application ได้ตลอดเวลา

บริการส่งในรูปแบบ File (JPEG, PDF)

บริษัท บริการส่ง file เอกสาร อิเล็คทรอนิคสื กรณีต้องการให้เราค้นหาเอกสารและscan ส่งผ่าน EMAIL หรือช่องทางอื่นๆ ตามความต้องการ

บริการนำส่ง และนำกลับกล่องเอกสาร

บริษัท ให้บริการนำส่งกล่องเอกสารไปยังลูกค้าเพื่อตรวจสอบเอกสาร ณ สถานประกอบการของลูกค้า เจ้าหน้าที่จัดส่งพร้อมรถจัดส่งติดตั้ง Application บอกสถานะ การทำงานไปยังสถานประกอบการของลูกค้า หรือ เดินทางกลับ เพื่อความมั่นใจว่ากล่องเอกสารอยู่ในความดูแลตลอดเส้นทาง

จัดห้องรับรองสำหรับตรวจสอบเอกสาร

บริษัท ให้บริการห้องรับรองกรณี ลูกค้าต้องการใช้ตรวจสอบเอกสาร ณ ศูนย์รับฝากเอกสาร โดยเรามี โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ Internet ความเร็วสูง พร้อมระบบ WIFI พร้อมให้บริการ

บริการทำลายเอกสาร

บริษัทรับบริการทำลายเอกสาร, เพื่อทำลาย, ทำลายต่อหน้า

บริการยื่นเรื่องขอจัดเก็บเอกสารนอกสถานประกอบการ